Гаранционен срок и условия

Гаранционен срок:

 

Гаранционният срок на продуктите закупени от „Гимас” ООД е посочен в гаранционната карта и започва да тече от датата на предаване на продукта. Подписването на гаранционанта карта означава приемане на гаранционните условия. За стока, доставена по куриер гаранционните условия се считат за приети, ако няма възражения, направени в еднодневен срок.

Внимание: Гаранционната карта се запазва от купувача до изтичане на гаранционния срок. Всяка рекламация задължително  се придружава с копие на гаранционната карта и касова бележка или фактура съгласно чл. 125 ал. 4 от ЗЗП.

 

 

Място и начин на рекламация:

 

Рекламация на закупена стока се приема и извършва само в офисите на „Гимас” ООД в страната от съответните сервизни специалисти. Ако стоката е закупена онлайн, рекламация се приема на момента по телефона. Разходите за транспортиране на продуктите до и от сервиза на „Гимас” ООД са за сметка на купувача. Рекламираният продукт се приема само в оригинална опаковка и пълна окомплектация.

 

 

Гаранционно обслужване:

 

Срокът за ремонтиране на дефектиралата техника е не по-голям от 30 дни и не по-малък от 48 часа от приемане на техниката за ремонт.  При замяна на дефектирал продукт с нов не се издава нова гаранционна карта, а се запазва гаранционния срок на заменения продукт.

Варианти на гаранционен ремонт:

 • Изделието се отремонтира в горепосочения срок
 • Ако се установи, че изделието работи нормално Купувачът дължи такса в зависимост от тарифите за услуги и ремонти на „Гимас” ООД
 • Ако иделието не може да се отремонтира, но все още е в производство – то се заменя.
 • Ако изделието не може да се отремонтира и вече не се произвежда, то продуктът се заменя с нов модел срещу доплащане на разликата между пазарната стойност на дефектиралия продукт и стойността на новия модел.

 

Условия на експлоатация и инсталиране на закупен продукт:

 • Преди инсталиране на продукта да се прочете упътването от производителя за инсталиранем, транспорт и съхранение
 • В случай, че устройството е включено в разклонител, то към разклонителя не трябва да се включват отоплителни уреди или други големи консуматори
 • При транспортиране устройството трябва да престои в помещението, в което ще бъде инсталирано не по-мако от един час за темпериране
 • Устройствата да се включват само към заземени контакти тип Шуко
 • Напрежението на ел. мрежата: 220V +-8%

 

 

Гаранцията отпадна в следните случаи:

 

 • Липса на гаранционна карта
 • Липса , заличаване или увреждане на идентификационен номер на апарата – сер. номер, IMEI-номер, дата-код.
 • При опит за отстраняване на повредата от трети лица , неоторизирани от „Гимас” ООД
 • При неправилна експлоатация или неспазване на указанията в съпровождащата документация
 • Лошо съхранение и транспорт
 • Използване на некачествени консумативи
 • Повреди, причинени от захранващата ел.мрежа
 • Повреди, причинени от природни бедствия – мълния, пожар, наводнение
 • Повреди, причинени от други средства и уреди, съвместно използвани с рекламираното устойство.
 • При наличие на следи от механични драскотини, ожулвания и/или притискания на LCD-дисплеи на компютри и монитори

 

 

 

Информация за правата на потребителите, произтичащи от законовата гаранция по чл. 112-115 от ЗЗП. 

Чл. 112.

 1. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
 2. Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид: 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие; 2. значимостта на несъответствието;
 3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

 

Чл. 113.

 1. Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
 2. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
 3. След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.
 4. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
 5. Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

 

Чл. 114.

 1. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:
  1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
  2. намаляване на цената.
  3. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
  4. Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
  5. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

 

Чл. 115.

 1. Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.
 2. Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
 3. Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

 

 

СТОЛОВЕ

 

Гаранционен срок:

Гаранционният срок на продуктите закупени от "Гимас" ООД е посочен в гаранционната карта и започва да тече от датата на предаване на продукта. Подписването на гаранционанта карта означава приемане на гаранционните условия. За стока, доставена по куриер гаранционните условия се считат за приети, ако няма възражения, направени в двудневен срок.

Внимание: Гаранционната карта се запазва от купувача до изтичане на гаранционния срок.

Място и начин на рекламация:

Рекламация на закупена стока се приема и извършва само в офисите на "Гимас" ООД в страната от съответните сервизни специалисти. Разходите за транспортиране на продуктите до и от сервиза на "Гимас" ООД са за сметка на купувача. Рекламираният продукт се приема само в оригинална опаковка и пълна окомплектация.

Гаранционно обслужване:

Гаранцията покрива нормалната работа на механизмите и общата здравина на конструкцията, както и качеството и цялостта на материалите от които е произведен продукта съобразно предписанията за всеки един описани при нас.

 

Какво покрива тя:

 

    Въздушно окачване - гаранцията която се покрива през целия посочен период на договора. Амортисьорите столовете са предвидени да издържат до 120 кг, освен в случаите когато е посочено друго.

 

    Гаранция на колелца, кръстачка, люлеещ механизъм и подлакътници - може да са предяви претенция при получаване на стола, както и в продължение на неговото ползване, като покриват възможни фабрични проблеми като лоша заварка и др.

 

    Тапицерия и други покрития - може да се предяви само в момента на получаване на стоката.

 

Условия за отказ на рекламация:

 

    Неправилно използване и/или преправяне на части от нашите продукти.

    Механично счупени елементи.

    Опити да се ремонтира самостоятелно.

    Продукти с ръжда и/или повишили своя обем следствие влага не подлежат на гаранция заради лошо съхранение, също така и елементи с нарушена цялост вследствие горните условия.

    Продукти с лош външен вид, продукти с различни замърсявания.

Pazaruvaj - Надежден помощник за покупки
Pazaruvaj.com Pazaruvaj - Надежден помощник за покупки